Koneenseuranta -- Machine Status

English below

Koneenseurannalla tarkotetaan labin omistamien koneiden, laitteiden ja muiden resurssien ajantasaisen tilanteen seurantaa.

Järjestelmän on tarkoitus pystyä vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin kuten:

 • Onko laserleikkuri toiminnassa?
 • Mitä rempattavaa on maalaushuoneessa?
 • Onko CNC-jyrsimen käytössä jotain erityistä huomattavaa?

Tilan katsominen

Reaaliaikainen yhteenveto näkyy täältä:

https://tampere.hacklab.fi/status/

Labin pikaviestinkanavalla (Matrix) käyttöliittymässä on widgetit joista näkee saman tilanteen.

Yleiskanavalla oleva botti osaa myös antaa vastaavat listat. Anna komento !ghproj <domain> jossa domain on aihealue, esimerkiksi koneet tai tilat.

Täysi lista tiketeistä löytyy täältä:

https://github.com/TampereHacklab/Inventaario/issues

GitHub-repo

Labin koneenseuranta perustuu GitHub-repon väärinkäyttöön. Tarvitset tunnukset GitHub-palvelussa sen käyttöön. Tarvitset ne muutenkin liki kaikkeen labin sähköiseen toimintaan osallistumiseen.

Huom: git-versionhallinnan käyttöä ei tarvitse osata

Käytössä oleva repo on:

https://github.com/TampereHacklab/Inventaario

Labelit

Toiminta perustuu githubin tiketteihin liitettävien labeleiden (mitä lie suomeksi) käyttöön.

https://github.com/TampereHacklab/Inventaario/labels

Jokaiselle labin koneelle tai vastaavalle resurssille on oma label.

Labelit on jaoteltu seuraaviin (väreillä):

 • koneet (punaiset) - Fyysiset tai virtuaaliset koneet ja laitteet
 • tilat (vihreät) - Tilat ja huoneet

Vian, ongelman tai tehtävän raportointi

 1. Anna tiketille otsikko
 2. Lisää tiketille tarvittavat labelit, esim jos se liittyy tiettyyn koneeseen tai on tietyssä tilassa
 3. Anna kuvaus, mielellään sellainen että muutkin ymmärtävät mistä on kyse

Vian, ongelman tai tehtävän suorittaminen

 1. Tee tiketissä kuvattu tehtävä tai korjaa ongelma
 2. Kirjoita tiketin kommenttiin että korjattu
 3. Sulje tiketti “Close”
 4. Yhteisömme kiittää!

Uuden labelin luonti

Jos jollekin koneelle tai tilalle ei löydy labelia, tee sellainen.

 1. Luo uusi labeli
 2. Merkitse sille tietty väri esivalintalistasta, riippuen onko kyse koneesta vai tilasta. Ilman väriä järjestelmä ei tiedä mihin kategoriaan labeli kuuluu.

English

Machine monitoring means monitoring the up-to-date situation of machines, equipment, and other resources owned by the Lab.

The system is supposed to be able to answer, for example, questions such as:

 • Is the laser cutter operational?
 • What's cool about the painting room?
 • Is there anything particularly remarkable about using a CNC milling machine?

Viewing status

A live summary can be seen here:

https://tampere.hacklab.fi/status/

Lab's instant messaging channel (Matrix) has widgets in the user interface that show the same situation.

The bot on the public channel can also give corresponding lists. Enter the command !ghproj <domain> where domain is the subject area, for example tilat or koneet.

The full list of tickets can be found here:

https://github.com/TampereHacklab/Inventaario/issues

GitHub repo

The lab's machine tracking is based on the misuse of the GitHub repo. You need credentials on GitHub to use it. You need them anyway to participate in almost all electronic activities of the Lab.

Note: you don't need to know how to use git version control

The repo in use is:

https://github.com/TampereHacklab/Inventory

Labels

The operation is based on the use of labels attached to github tickets.

https://github.com/TampereHacklab/Inventaario/labels

Each Lab machine or similar resource has its own label.

The labels are divided into the following (in colors):

 • machines (red) - Physical or virtual machines and devices
 • facilities (green) - Facilities and rooms

Reporting a bug, problem or task

 1. Give the ticket a title
 2. Add the necessary labels to the ticket, e.g. if it is related to a certain machine or is in a certain state
 3. Give a description, preferably one that others can understand what it's about

Completing a bug, problem, or task

 1. Do the task described in the ticket or fix the problem
 2. Write in the comment of the ticket that fixed
 3. Close the ticket “Close”
 4. Our community thanks you!

Creating a new label

If you can't find a label for a machine or farm, make one.

 1. Create a new label
 2. Mark it with a certain color from the preselection list, depending on whether it is a machine or a space. Without a color, the system does not know which category the label belongs to.
Back to top